Αντικειμενο Εργου

Η κλιματική αλλαγή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και συνιστά μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας που  απαιτεί πρωτίστως, άμεση δράση και συνεργασία μεταξύ τοπικών και περιφερειακών αρχών. Η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιμη ανάπτυξη - η ανάπτυξη που πραγματοποιείται με την παράλληλη και ισότιμη προώθηση της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος - αποτελούν πλέον διαπιστωμένες αναγκαιότητες και προτεραιότητες της διεθνούς κοινότητας, ενώ ταυτόχρονα καταδεικνύουν την αναγκαιότητα υλοποίηση δράσεων για την μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος καθώς και για τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Στην Ελλάδα, παρ’ όλο που έχει ήδη προχωρήσει η ενσωμάτωση αρκετών Ευρωπαϊκών Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο, η ανθεκτικότητα (resilience) που έχουμε έναντι των περιβαλλοντικών και κλιματικών πιέσεων είναι πολύ περιορισμένη. Ο «μεγάλος ασθενής» προς αυτή την κατεύθυνση παραμένει το Δημόσιο και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις, που αδυνατούν να υποστηρίξουν τον υποδειγματικό ρόλο που θα έπρεπε να έχουν. Συνεπώς, καθίσταται σαφές πως οι τοπικές αρχές κατέχουν καίριο ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, ως επίπεδο διακυβέρνησης το οποίο βρίσκεται πλησιέστερα στους πολίτες.

Το ECO SENSE θα δώσει τη δυνατότητα για ανάπτυξη και προώθηση σύγχρονων υπηρεσιών οργάνωσης και διαχείρισης του ενεργειακού αποτυπώματος και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας τους, λαμβάνοντας υπόψιν τις τεχνικές και οικονομικές προκλήσεις. Στόχος του είναι η παροχή υπηρεσιών σε χρήστες χωρίς τεχνικό υπόβαθρο και εμπειρία, σε δημοτικό επίπεδο, που θα οδηγήσουν στην υλοποίηση οικονομικότερων και φιλικότερων προς το περιβάλλον λύσεων, μέσω της ολιστική πλατφόρμας ECO SENSE, και της εργαλειοθήκης της. Μέσω του νέου σχήματος σήμανσης «ECO SENSE», όπως θα τεκμηριωθεί μέσω της πιλοτικής εφαρμογή σε 15 δημοτικές επιχειρήσεις από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας (και της απόκτησης της νέας σήμανσης για 5 από αυτές), εκτιμάται ότι θα επιτυγχάνεται διατηρήσιμη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος μέχρι 20% και βελτίωση της κλιματικής τρωτότητας κατά 2 βαθμίδες με βάση την κλίμακα ECO SENSE.

image