Αξιοποιηση

Τα αποτελέσματα του έργου αποτελούν καινοτόμα στοιχεία ενός ευρύτερου οράματος για την έξυπνη διαχείριση της ενέργειας και του ανθρακικού αποτυπώματος, και υποστηρίζουν την επιστημονική έρευνα στον τομέα της περιβαλλοντικής ευθύνης και «πράσινων» πολιτικών με στόχο τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Συνολικά το έργο θα προσφέρει:

  • Ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «ECO SENSE» με εργαλεία τα οποία θα υπολογίζουν, καταγράφουν και παρακολουθούν το ανθρακικό αποτύπωμα και θα αναδεικνύουν την ενεργειακή και περιβαλλοντική συμπεριφορά, καθώς και τους κινδύνους και την τρωτότητα στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.
  • Την προώθηση του νέου σχήματος σήμανσης «ECO SENSE», βασισμένο στα ISO 14001/50001/14091/14080, υποστηρίζοντας τις απαραίτητες διαδικασίες για τη μείωση / διαχείριση του ανθρακικού αποτυπώματος και της τρωτότητας.
  • Μία ευφυή πλατφόρμα (one-stop-shop) υποστήριξης αποφάσεων για συστηματική παρακολούθηση και διαχείριση της ενεργειακής απόδοσης και του ανθρακικού αποτυπώματος.
  • Βέλτιστες πρακτικές για την εφαρμογή του συστήματος μετριασμού και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Το ECO SENSE θα αξιοποιήσει ένα ευρύ φάσμα πραγματικών δεδομένων στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής των αποτελεσμάτων, με βάση τα οποία το έργο θα εκπονήσει μελέτη κόστους-οφέλους για την χρήση της πλατφόρμας και θα δημιουργήσει ένα σύνολο βέλτιστων πρακτικών για την εγκατάσταση και λειτουργία της πλατφόρμας.

Συνεπώς, το ECO SENSE θα προσφέρει τη δυνατότητα για ανάπτυξη και προώθηση σύγχρονων υπηρεσιών για την οργάνωση και διαχείριση του ενεργειακού ισοζυγίου λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψιν τις τεχνικές και οικονομικές προκλήσεις.