Στoχοι

Στο ECO Sense στοχεύομε να υποστηρίξουμε τις Δημοτικές Επιχειρήσεις για την πραγματική εφαρμογή δράσεων μείωσης ανθρακικού αποτυπώματος και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Στόχος μας είναι ο σχεδιασμός της ολοκληρωμένης πλατφόρμας ECO SENSΕ, και της ομώνυμης σήμανσης, που συμπεριλαμβάνει τέσσερα κύρια εργαλεία διασύνδεσης λογισμικού και εξοπλισμού για την υποστήριξη αποφάσεων για δράσεις μετριασμού αναφορικά με το ανθρακικό αποτύπωμα και δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή των επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα.

Στόχος 1ος : Σχεδίαση των εργαλείων διασύνδεσης λογισμικού και εξοπλισμού, με χρήση ευφυών συστημάτων ανάλυσης δεδομένων και καινοτόμων μεθόδων οπτικοποίησης, με στόχο την προτεραιοποίηση των δράσεων για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος.

Στόχος 2ος: Ανάπτυξη μιας ενιαίας ευφυούς πλατφόρμας υποστήριξης αποφάσεων ECO SENSΕ στην οποία θα ενσωματώνονται τα τέσσερα εργαλεία πρόβλεψης και διαχείρισης του ανθρακικού αποτυπώματος.

Στόχος 3ος: Πιλοτική εφαρμογή σε 15 δημοτικές επιχειρήσεις, 5 εκ των οποίων θα αποκτήσουν τη νέα σήμανση «ECO SENSE», λαμβάνοντας υπόψη τις δράσεις που έχουν αναλάβει για τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και αξιολόγηση της ολιστικής πλατφόρμας.