Εργαλεια

Ολοκληρωμένη πλατφόρμα και νέα σήμανση ECO SENSE επιχειρήσεων για τον μερτιασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Εργαλείο για τον υπολογισμό και την παρουσίαση εξειδικευμένων και παραμετροποιήσιμων στατιστικών με τη χρήση ευφυών συστημάτων ανάλυσης δεδομένων και σύγχρονων μεθόδων οπτικοποίησης για το ενεργειακό και ανθρακικό αποτύπωμα σε κτίρια, εγκαταστάσεις και περιφερειακές υποδομές.
Κατασκευή κλίμακας ανθεκτικότητας για την απεικόνιση των κινδύνων και της τρωτότητας από την κλιματική αλλαγή. Η ανάλυση αυτή καθιστά δυνατό τον εντοπισμό τομέων κρίσιμης σημασίας και, επομένως, παρέχει πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων ενώ ταυτόχρονα θα υποστηρίζει το ρόλο του Ενεργειακού Υπευθύνου του δήμου, όπως επίσης και την ανάπτυξη των ΣΔΕΑ.
Εφαρμογή αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για ανάλυση και πρόβλεψη, εξετάζοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ κτιρίων, εξωτερικών παραγόντων και ενεργειακών συστημάτων, με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή δράσεων για τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν διαμορφωθεί με στόχο την διαμόρφωση προτεραιοτήτων και ενός οδικού χάρτη, μέσω χρήσης ποσοτικών μεθόδων ιεράρχησης (π.χ. Promethee) και ποιοτικών μεθόδων (μέσω της διπλής αναπαράστασης).
Ολοκληρωμένο σχήμα σήμανσης επιχειρήσεων για τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Παρακολούθηση προόδου μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος, στη βάση του κύκλου Plan-Do-Check-Act, με δυνατότητες ανάδρασης, και σύμφωνα με τις διαδικασίες των προτύπων ISO 14001/50001/14091, και ISO 14080.
image