Συμμετεχοντες

ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, DATAGRID, LDK, HOLISTIC, 

Βιωσιμη Πολη

Το Δίκτυο Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» συστάθηκε και καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 10/07/2017, υπό τη μορφή της Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. O βασικός σκοπός του Δικτύου είναι η υποστήριξη των Δήμων στην επιτυχή υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Προγράμματα και ακολούθως στην υλοποίηση των αντίστοιχων έργων. Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ συμπληρώνει την έλλειψη τεχνογνωσίας για τη σύνταξη των προτάσεων και τη διαχείριση των έργων και ταυτόχρονα πραγματοποιεί την απαραίτητη δικτύωση και συντονισμό που απαιτούνται από αυτά τα προγράμματα. Παράλληλα, η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ υποστηρίζει τα μέλη της, πραγματοποιώντας και συμμετέχοντας στην εκπόνηση μελετών αναπτυξιακών έργων σε όλους τους τομείς, συντονίζοντας μία μεγάλη ομάδα στελεχών και συνεργατών διαφόρων ειδικοτήτων, με τη βοήθεια και εξειδικευμένων επιστημόνων από τον ακαδημαϊκό χώρο.Τέλος, η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης και εξωστρέφειας για τα μέλη της, και για τους Δήμους γενικότερα, και διαθέτει διαχειριστική επάρκεια για την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση έργων, που τεκμηριώνεται με ISO 9001 και ISO 14000.

HOLISTIC

DATAGRID

Η DATAGRID ιδρύθηκε το 2006 ως εταιρεία παροχής τεχνικών και επιχειρηματικών συμβουλών και μετά από μία πετυχημένη πορεία, το 2014 μετεξελίχθηκε επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της και στον τομέα των τεχνικών μελετών οπότε και εγγράφηκε στο μητρώο μελετητικών εταιρειών. Δραστηριοποιείται στα αντικείμενα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών, εφαρμογής συστημάτων ποιότητας ISO, επιχειρηματικών συμβουλών επενδύσεων και επιχορηγήσεων, διαχείρισης έργου και υπηρεσιών πληροφορικής. Η εταιρεία διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε θέματα υποστήριξης ευρωπαϊκών προγραμμάτων και συγχρηματοδοτούμενων έργων. Πελάτες της εταιρείας είναι φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, επιχειρήσεις και ερευνητικά ιδρύματα. Η εταιρεία DATAGRID εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος, κατά ISO 9001 και κατά ISO 14001. Είναι πιστοποιημένη από έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους οίκους πιστοποίησης σε Ελλάδα και Αυστρία, τον οίκο TUV AUSTRIA HELLAS. Η δραστηριότητα της DATAGRID αναπτύσσεται στους παρακάτω τομείς: Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Μελέτες, Υπηρεσίες Πληροφορικής, Συστήματα ποιότητας ISO.

HOLISTIC

LDK

Η LDK Consultants είναι όμιλος ελληνικών εταιριών παροχής υπηρεσιών συμβούλου management και τεχνικών έργων. Ιδρύθηκε το 1968, εδρεύει στην Αθήνα και διατηρεί γραφεία σε Ρουμανία, Κύπρο, Βέλγιο, Σερβία, Κένυα, Ιορδανία και Αιθιοπία. Απασχολεί σε μόνιμη βάση περίπου 90 άτομα εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό είναι επιστήμονες (Οικονομολόγοι, Μηχανικοί, Περιβαλλοντολόγοι, ειδικοί σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Marketing). Η LDK έχει εκτελέσει περισσότερα από 2,000 έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες συμβούλων στην Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας με μακροχρόνια εμπειρία σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακών επιθεωρήσεων/ελέγχων τόσο στο βιομηχανικό όσο και στον κτιριακό τομέα (περισσότερες από 70 βιομηχανίες και κτίρια). Αναφορικά με τους ενεργειακούς ελέγχους και τα έργα εξοικονόμησης ενέργειας εν γένει, η εταιρεία εφαρμόζει προτυποποιημένη μεθοδολογία και διαδικασίες με διακριτά στάδια εφαρμογής, ποιοτικά χαρακτηριστικά και χρήση εξειδικευμένων υπολογιστικών εργαλείων αναφορικά με τη συλλογή στοιχείων, ανάλυση δεδομένων και παρουσίαση αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ16247, και στοχεύοντας σε προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας με βάση τις βέλτιστες πρακτικές διεθνώς και κατόπιν αιτιολογημένης τεχνικο-οικονομικής ανάλυσης. Η LDK έχει ολοκληρώσει ήδη μεγάλο αριθμό ενεργειακών ελέγχων στην Ελλάδα σχετιζόμενες με τις προβλέψεις του Ν. 4342/2015.

HOLISTIC

HOLISTIC

Η HOLISTIC αποτελεί μια νέα επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χώρο της ενέργειας και πληροφορικής, καθώς και στην κοινή τους τομή, τα ενεργειακά πληροφοριακά συστήματα. Η εταιρεία προέρχεται από στελέχη τα οποία έχουν μακροχρόνια και σημαντική εμπειρία στον ευρύτερο τομέα της επιχειρησιακής έρευνας, με έμφαση στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη μεθοδολογιών και συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων για περιβαλλοντική/κλιματική πολιτική, διαχείριση ενέργειας, και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Στόχος της HOLISTIC είναι η ανάπτυξη σύγχρονων και καινοτόμων συστημάτων που βασίζονται στην ενσωμάτωση, ανάλυση και επεξεργασία πολυδιάστατων πηγών δεδομένων, καθώς και προϊόντων λογισμικού και τεχνολογικών λύσεων «Internet of Things - IoT», ειδικότερα στο πλαίσιο των Έξυπνων Πόλεων «Smart Cities». Η εταιρεία ενσωματώνει προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε μια ενιαία διαδικτυακή πλατφόρμα, προκειμένου να παρέχει ολιστικές λύσεις για τη διαχείριση και βελτίωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε δήμους, φορείς και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και σε τελικούς χρήστες του οικιακού και τριτογενούς τομέα, της βιομηχανίας και των μεταφορών.

HOLISTIC